Graus d’assoliment smart

Aquests nivells d’adopció pertanyen al model de maduresa descrit al Full de Ruta per una Smart City, document impulsat des de SmartCAT per guiar els municipis en la implementació de la seva estratègia de ciutat intel·ligent (smart city)

Grau d’assoliment smart Model de gestió del municipi Estat de la Smart City Resultats que s’obtenen
Puntual Les diferents àrees de serveis de l’Ajuntament actuen de manera independent i aïllada. Estructura organitzativa en silos que no permet la visió entre departaments. Es realitzen pilots puntuals per provar la utilitat de la tecnologia i recollir dades que permetin una millora  de la gestió d'algun servei concret. Des d'aquest nivell és possible identificar els primers casos d'ús de valor on seria útil aplicar les tecnologies Smart.
Col·laboració Les diferents àrees i departaments de l'Ajuntament col·laboren entre elles de manera més o menys coordinada a través d'una estructura específica i amb l'establiment d'uns mandats mínims de funcionament. Aspectes que faciliten tant la coordinació com un mínim alineament intern en tots aquells aspectes que requereixen d'una transversalitat del consistori com és el cas de la Smart City, o la transparència i les dades obertes. La coordinació es realitza de forma periòdica i amb la involucració i participació dels tècnics de l'organització amb l'objectiu per una banda d'identificar nous casos d'ús d'interès des d'una visió més holística i, per l'altra realitzar un seguiment tècnic dels projectes endegats. S'obtenen les primeres col·laboracions entre àrees de servei i amb altres administracions en algunes de les solucions Smart City que s'implementen.
Estratègia Les diferents àrees es coordinen en base a un conjunt de processos per avaluar la viabilitat tècnico-econòmica de les diferents actuacions, facilitar el seu desplegament i realitzar la posterior gestió i manteniment. Inici de la integració de Serveis i dels sistemes que els donen suport. El consistori desplega l'estratègia Smart City del municipi, d'acord amb la visió del municipi i dels reptes i necessitats identificats, i amb la participació de la ciutadania i dels principals actors del  territori. Es despleguen iniciatives conjuntes, en les quals participen diferents àrees de servei i d'altres organitzacions i administracions locals i supramunicipals dins un marc de desenvolupament d'una plataforma tecnològica Smart City compartida que sigui sostenible i escalable segons les necessitats del municipi.
Gestionat El consistori crea l'estructura interna per una gestió coordinada i integrada dels serveis transversals, amb un control de la qualitat mitjançant l'establiment d'indicadors (KPI's) i d'acords de servei (SLA's) tant dels serveis contractats a proveïdors en la modalitat de concessió, com dels serveis oferts pel propi consistori. El consistori desplega sistemes integrats i transversals que permeten una gestió dinàmica i en temps real del territori i dels seus recursos. És possible implementar casos d'ús complexes que permetin una resposta ràpida davant incidències, així com aplicar analítica de dades per disposar d'un major coneixement del municipi per detectar noves oportunitats de millora, millorar la planificació estratègica, o bé preveure i minimitzar contingències futures.
Optimitzat Reenginyeria de l'organització del consistori cap a un model orientat a la gestió de la qualitat dels serveis i a la millora contínua. Model de gestió obert amb la implicació activa i permanent de col·laboracions externes. Desplegament del sistema Smart City integral, obert i adaptatiu del municipi que vagi incorporant noves funcionalitats de manera gradual i abasti totes les funcions i serveis del consistori. El sistema integral i obert permetrà el foment d'una innovació oberta en el territori que permeti millorar la competitivitat de la ciutat, el benestar dels seus ciutadans així com potenciar el seu teixit econòmic.